1. Zasady ogólne

1. Regulamin dotyczy warunków uczestnictwa w zajęciach w Placówce Oświatowej „Kuźnia Warsztaty Sztuki”.

2. Uczestnik kursu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

3. Treść Regulaminu jest umieszczona na stronie internetowej www.kuznia.vpc.pl oraz w umowie zapisów.

4. Wpisanie i opłata kursu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

2. Zapisy i opłaty

1. Wpisanie na listę uczestników następuje po zarejestrowaniu się w panelu rejestracyjny i dokonaniu opłaty przelewem oraz przesłaniu kopii przelewu bankowego wraz z podaniem terminów zajęć.

2. Na zajęcia można zapisać się również w biurze po opłaceniu kursu gotówką 

3. Wpłaty należy dokonywać regularnie przelewem, na pierwszych zajęciach lub w panelu rejestracyjnym najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca. Opłata powinna zostać uiszczona w pełnej kwocie miesięcznej. W cenę wliczono papier rysunkowy i szkicowy.

4. W szczególnych przypadkach na wniosek uczestnika Placówka może rozłożyć należną opłatę za miesiąc na dwie raty.

5. Uczestnik może wnieść opłatę z góry za udział w rocznym kursie lub w semestrze.

6. Osoby, które spóźnią się z opłatą są zobowiązane regulować należność wyłącznie w bieżącym miesiącu. Uczestnik, który ma opóźnienie z płatnościami powyżej 30 dni jest automatycznie skreślany z listy uczestników.

7. W szczególnych przypadkach Placówka może zmienić warunki płatności opisane w pkt 3.

8. Uczestnik dokonuje zapisu i rezerwacji miejsca na cały okres trwania kursu.

9. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie może nastąpić w przypadku pisemnego, mailowego lub telefonicznego powiadomienia Placówki o odstąpieniu od umowy na co najmniej 15 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu nauki.

10. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach w trakcie miesiąca nie uprawnia uczestnika do żądania zwrotu części opłaty przypadającej za niewykorzystane spotkania.

3. Organizacja kursów

1. Kursy organizowane przez Placówkę odbywają się zgodnie z ustalonym na początku roku harmonogramem zajęć.

2. Każdy kurs trwa jeden rok i składa się z dwóch semestrów.

3. Uczestnik ma prawo do przeniesienia się na kurs w innym terminie, jeżeli są na nim wolne miejsca.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu prowadzonego kursu lub wykładowcy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub terminu w przypadku, jeżeli na zajęcia zgłosi się zbyt mała ilość osób. W takim przypadku Organizator może przenieść uczestników do innej grupy lub zwrócić pobrane opłaty.

6. W przypadku odwołania zajęć z powodów leżących po stronie Placówki brakujące zajęcia zostaną odpracowane.

7. Ewentualne nieobecności na zajęciach uczestnik powinien zgłosić telefonicznie, wysyłając sms na numer telefonu 501 363 309 lub mail na adres: biuro@kuznia.vpc.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika.

8. Osoba uczęszczające do “Kuźni Warsztaty Sztuki” zobowiązuje się systematycznie przychodzić na zajęcia. W przypadku nieobecności istnieje możliwość nadrobienia materiału w ciągu 1-2 tygodni.

9. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do unieważnienia obowiązku poniesienia kosztów uczestnictwa w zajęciach ani zmniejszenia opłaty za kurs.

10. Uczestnik zobowiązuje się do przynoszenia prac domowych.

11. Co 2 miesiące każdy z uczestników powinien przynieść wszystkie wykonane w Placówce prace do przeglądu.

12. Organizator w szczególnych przypadkach ma prawo do usunięcia ucznia z zajęć i skreślenia z listy uczestników, jeżeli uniemożliwia on prowadzenie zajęć poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie lub lekceważenie prowadzącego lub innych uczestników zajęć. W powyższych przypadkach uczniowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za odbyty już kurs.

13. Niepełnoletni uczestnicy kursów powinny być przyprowadzani na zajęcia przez opiekunów. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w drodze na zajęcia oraz w drodze powrotnej, a także w sytuacji, jeżeli dziecko nie dotarło na zajęcia.

14. Osoby decydujące się na korzystanie z kursów uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność i nie mogą ubiegać się o odszkodowanie będące następstwem uszczerbku na zdrowiu lub mieniu spowodowanym przez uczestnictwo w zajęciach.

15. Uczestnicy zobowiązani są do dbania o mienie Placówki i utrzymywania porządku oraz czystości sal i wyposażenia, z którego korzystają. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w mieniu Placówki i innych uczestników kursu.

4. Prawa autorskie, ochrona wizerunku, dane osobowe

1. Prace wykonane przez uczestników podczas kursu lub przygotowane w domu do zajęć odbywających się w Placówce mogą być wykorzystywane do reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Kuźnię Warsztaty Sztuki.

2. Placówka zastrzega sobie możliwość wykorzystywania wizerunku uczestników kursów i plenerów w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych.

3. Osoba nie zgadzająca się na wykorzystanie swojego wizerunku lub dzieła powinna zgłosić to e-mailem lub pismem dostarczonym do siedziby Placówki.

4. Uczestnicy kursów lub, w przypadku osób niepełnoletnich, ich prawni opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5. Zakazane jest przekazywanie innym osobom wszelkich materiałów i prac wykonanych w trakcie zajęć prowadzonych przez Placówkę. Dotyczy to zwłaszcza dostarczania materiałów osobom uczestniczącym w innych konkurencyjnych kursach przygotowawczych.

“KUŹNIA” Warsztaty Sztuki, BANK MILLENIUM

nr konta: 64 1160 2202 0000 0000 2490 1492

e-mail: biuro@kuznia.vpc.pl

kom. 501 363 309