Regulamin Placówki Oświatowej KUŹNIA WARSZTATY SZTUKI

1. Regulamin dotyczy warunków uczestnictwa w zajęciach w Placówce Oświatowej Kuźnia Warsztaty Sztuki

2. Uczestnik kursu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

3. Treść Regulaminu jest umieszczona na stronie internetowej www.kuznia.vpc.pl, w panelu zapisów oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w biurze Placówki.

4. Wpisanie i opłata kursu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. Wpisanie na listę uczestników następuje po zarejestrowaniu się w panelu rejestracyjny i dokonaniu opłaty za pomocą Payu w panelu zapisów, a także po wybraniu i zablokowaniu terminu kursu lub terminów kursów pakietowych

6. Na zajęcia można zapisać się również w biurze po opłaceniu kursu gotówką lub po zarejestrowaniu się w panelu rejestracyjnym i przesłaniu kopii przelewu bankowego wraz z podaniem terminów zajęć.

7. Wpłaty należy dokonywać regularnie przelewem, na pierwszych zajęciach lub w panelu najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca. Opłata powinna zostać uiszczona w pełnej kwocie miesięcznej. W cenę wliczono papier rysunkowy i szkicowy.

8. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia nauki. Opłata wpisowego zostaje odliczona od pierwszej opłaty miesięcznej u osoby rozpoczynającej dany semestr.

9. W szczególnych przypadkach na wniosek uczestnika Placówka może rozłożyć należną opłatę za miesiąc na dwie raty.

10. Uczestnik może wnieść opłatę z góry za udział w rocznym kursie lub w semestrze.

11. Osoby, które spóźnią się z opłatą są zobowiązane regulować należność wyłącznie w bieżącym miesiącu. Uczestnik, który ma opóźnienie z płatnościami powyżej 30 dni jest automatycznie skreślany z listy uczestników.

12. W szczególnych przypadkach Placówka może zmienić warunki płatności opisane w pkt 4.

13. Uczestnik dokonuje zapisu i rezerwacji miejsca na cały okres trwania kursu.

14. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie może nastąpić w przypadku pisemnego, mailowego lub telefonicznego powiadomienia Placówki o odstąpieniu od umowy na co najmniej 15 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu nauki.

15. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach w trakcie miesiąca nie uprawnia uczestnika do żądania zwrotu części opłaty przypadającej za niewykorzystane spotkania. Ewentualne nieobecności na zajęciach uczestnik powinien zgłosić telefonicznie, wysyłając sms na numer telefonu 501 363 309 lub mail na adres: biuro@kuznia.vpc.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika.

17. Osoba uczęszczające do “Kuźni Warsztaty Sztuki” zobowiązuje się systematycznie przychodzić na zajęcia. W przypadku nieobecności istnieje możliwość nadrobienia materiału w ciągu 1-2 tygodni.

18. Nie odliczamy żadnych nieobecności.

19. Uczestnik zobowiązuje się do przynoszenia prac domowych.

20. Co 2 miesiące każdy z uczestników powinien przynieść wszystkie wykonane w Placówce prace do przeglądu.

21. Prace wykonane przez uczestników podczas kursu lub przygotowane w domu do zajęć odbywających się w Placówce mogą być wykorzystywane do reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Kuźnię Warsztaty Sztuki.

22. Placówka zastrzega sobie możliwość wykorzystywania wizerunku uczestników kursów i plenerów w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych.

23. Osoba nie zgadzająca się na wykorzystanie swojego wizerunku lub dzieła powinna zgłosić to e-mailem lub pismem dostarczonym do siedziby Placówki.

24. Uczestnicy kursów, bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, ich prawni opiekunowie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

25. Zakazane jest przekazywanie innym osobom wszelkich materiałów i prac wykonanych w trakcie zajęć prowadzonych przez Placówkę. Dotyczy to zwłaszcza dostarczania materiałów osobom uczestniczącym w innych konkurencyjnych kursach przygotowawczych.

26. Dane szczegółowe:

Kuźnia Warsztaty Sztuki

ul. Heweliusza 11

80-890 Gdańsk

NIP: 5842421727

Regon: 221991502

tel. 501 363 309

e-mail: biuro@kuznia.vpc.pl

Numer konta bankowego:

BANK MILLENIUM SA
64 1160 2202 0000 0000 2490 1492