Wpłaty należy dokonywać regularnie na pierwszych zajęciach lub przelewem najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca.

Opłata powinna zostać uiszczona w pełnej kwocie.

Osoby, które się spóźnią z opłatą są zobowiązane regulować należność wyłącznie w bieżącym miesiącu.

Uczestnik, który ma opóźnienie z płatnościami powyżej 30 dni jest automatycznie skreślany z listy uczestników.