Piątek godz. 11.00 (08.06.2012)

Niedziela godz. 10.00 (10.06.2012)

Piątek godz. 18.00 (15.06.2012)

Niedziela godz. 10.00 (17.06.2012)